بایگانی دسته‌ی: کادو برای دختر ها

کادو برای دختر ها :اگر بخواهیم گروه های عاشق کادو را درجه بندی کنیم قطعا دخترها در ردیف اول قرار می گیرند ‌.
آنها عاشق هدیه گرفتن هستند و از پسر ها دقیق تر و حساس ترند و به کوچک ترین جزییات کادو حتی بسته بندی آن اهمیت می دهند .